Cuộc Đảo Chính Maidan – Hiểu Về Cuộc Xung Đột Ukraine

Cuộc đảo chính Maidan. Ảnh Atlantic Council

10 năm trước, một cuộc đảo chính do CIA tài trợ ở Ukraine đã đặt nền móng cho cuộc xung đột ở Ukraine