Fitch Hạ Xếp Hạng Tín Dụng Của Chính Phủ Mỹ: Vì Sao Mỹ Lên Lo Lắng?

Nợ công Mỹ. Ảnh The Hill

Ngày 1/8/2023, Fitch hạ tín nhiệm tín dụng chính phủ Mỹ. Nhưng, vì khoản nợ là đô la, Mỹ có thể in tiền để trả cho chủ nợ, Trung Quốc?