Thuyết Tiến Hóa Và Cuộc Đời Của Charles Darwin

Charles Darwin. Ảnh: the Conversation

Thuyết tiến hóa của Charles Darwin được hình thành như thế nào? Hành trình 5 năm trên tàu Beagle đã giúp Darwin phát hiện sự chọn lọc tự nhiên