Phi Đô La Hóa: Là Quá Trình Phi Thực Dân Hóa Kiểu Mới

Đô la Mỹ. Ảnh RIA

Tất cả mọi người – cả chư hầu của Hoa Kỳ và kẻ thù của họ – cần phải tránh xa đồng đô la (phi đô la hóa), vì tài sản của họ bằng ‘tiền đô la Mỹ’ có