Thị Trường Tín Chỉ Carbon: Kinh Nghiệm Của New Zealand

Tín chỉ Carbon. Ảnh Foley

Để thị trường tín chỉ Carbon hoạt động hiệu quả, phục vụ chống lại biến đổi khí hậu, cần xây dựng các quy tắc giao dịch phát thải