Bản Chất “Xung Đột Của Các Nền Văn Minh”

Một bài phân tích của Samuel Huntington xuất bản vào năm 1993 là một lời cảnh báo mang tính tiên tri cho tất cả những ai muốn tham gia vào xây dựng quốc gia. Vào tháng 4 năm 2023,