Một Loại Tiền Tệ Chung Cho Các Nước BRICS: Có Khả Thi?

Tiền BRICS. Ảnh Les Echos