Đồng Tiền Chung BRICS: Thực Tế Hay Ảo Tưởng?

Đồng tiền chung BRICS là thiếu thực tế, chuyên gia lý giải về điều này. Trong quá khứ, Mỹ đã neo đồng đô la vào vàng, nhưng đã thất bại