Nguồn Gốc Bất Ổn Trung Đông?

Vì sao Trung Đông luôn bất ổn. Ảnh Foreign Affairs