Cách Trung Quốc Xây Dựng Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế?

Tập Cận Bình. Ảnh The Conversation