Mendeleev Tạo Ra Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Như Thế Nào?

Dmitri Mendeleev. Ảnh Getty Images qua Thoughco