Lời Dạy Khổng Tử: Ai Hơn Ai?

Lời dạy của Khổng Tử, ai cũng có cái hay để học. Không phải một bụng đầy kiến thức là giỏi!

Khổng Tử. Ảnh: Pixabay

Một hôm, Tử Hạ hỏi Khổng Tử: “Nhan Hồi là người thế nào”!

Khổng Tử đáp: “Cái Nhân, Nhan Hồi hơn ta”.

“Tử Cống là người thế nào, thưa thầy”. Khổng Tử đáp: “Có trí biện luận hơn ta”.

“Tử Lộ thì sao”. Khổng Tử đáp: “Cái Dũng của Lộ hơn ta”.

“Tử Trương thì thế nào”! Khổng tử: “Cái uy nghiêm của Trương hơn ta”.

Tử Hạ nghe thế bèn thưa với thầy mình: “Vậy, tại sao bốn người đó lại theo học thầy”.

Khổng Tử nói: “Ta bảo nè, Hồi chỉ biết nhân, mà không biết lúc bất nhân. Cống là người chỉ biết suy nghĩ nhanh, mà không biết lúc cần chậm lại. Lộ chỉ tiết lúc dũng mãnh, mà không biết lúc nào nên nhút nhát. Trương chỉ biết lúc uy nghiêm, mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người. Nay lấy cái hay của bốn người đó đổi với cái ta có, ta không đổi. Bởi vậy, họ gọi ta bằng thầy”.

Ảnh minh họa: Khổng Tử. Nguồn ảnh: Pixabay

Scroll to Top